DYŻUR WAKACYJNY

 

Informacje ogólne

 

 

W okresie lipiec-sierpień 2020 r. miejskie przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Puławach będą pełniły dyżur wakacyjny według załączonego poniżej harmonogramu.

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.

 

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

 

Z dyżurów  wakacyjnych mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.

 

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień w formie papierowej. Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszenia dziecka na dyżur należy złożyć w terminie do 29 maja 2020 r. w  przedszkolu/szkole, do którego dziecko ma uczęszczać. Druk zgłoszenia można pobrać w sekretariatach placówek oraz poniżej.

 

Harmonogram dyżurów 2020

 

Zgłoszenie na dyżur wakacyjny