Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” został dostosowany do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 r.

Autorkami są: Mirosława Pleskot – nauczyciel konsultant do spraw wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej oraz Agnieszka Staszewska-Mieszek – nauczyciel konsultant do spraw wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej w MSCDN Wydział w Warszawie, pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, psycholog, terapeuta pedagogiczny, lider edukacji elementarnej, trener KDU, trener TOC.

Program opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Elementem podstawowym do opracowania programu stały się cele wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej. Cele programu wskazują nauczycielowi kierunek działań umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka.

Program skonstruowany jest w sposób przejrzysty, konkretny i spójny. Jest innowacyjny w zakresie układu treści, metod pracy i organizacji zajęć.

Program jest zorientowany na dziecko oraz jego aktualną i najbliższą strefę rozwoju (odniesienie do koncepcji Lwa Wygotskiego).

Zaproponowane w programie metody (metoda projektów i metoda okazji sytuacyjnych) są wartościowe wychowawczo i dobrze wkomponowują się w nurt pedagogiki konstruktywistycznej. Każda z nich akcentuje samodzielne budowanie wiedzy przez dziecko, eksplorację otoczenia oraz rozwiązywania nurtujących dzieci problemów badawczych. Autorki prezentują także przykładowe zajęcie z wykorzystaniem metody okazji sytuacyjnych. Nie wykluczają też stosowania przez nauczyciela innych metod wspierających rozwój dziecka.

Praca z programem umożliwia nauczycielowi refleksyjne podejście do procesu wychowania, podejmowania takich działań, które biorą pod uwagę indywidualny profil rozwojowy oraz specyfikę rozwojową dzieci w wieku 3–6 lat. Program ułatwia realizację własnych pasji nauczyciela i zainteresowań dzieci. Harmonizuje wiedzę, umiejętności i wartości wychowawcze w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym. Opiniowany program wskazuje procedury osiągania celów. Zaproponowane metody i formy pracy zapewniają osiągnięcie założonych celów pracy i są wartościowe wychowawczo, angażują wszystkie zmysły i wykorzystują różne typy inteligencji. W programie przewidziano różnicowanie form pracy. Program daje nauczycielowi także możliwość pracy z uczniem słabym i zdolnym. Zawiera propozycję autoewaluacji pracy nauczyciela w oparciu o Schemat aktywności dziecka jako autoewaluacja codziennych, tygodniowych czy miesięcznych planów i realizowanych zajęć.

Program „Kocham przedszkole” jest odpowiedni do realizacji w każdej placówce. Umożliwia realizację treści i umiejętności opisanych w aktualnej podstawie programowej.

Jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczym oraz uwzględnia aktualny stan wiedzy psychologicznej i metodycznej dotyczącej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Realizacja programu przez nauczycieli wychowania przedszkolnego pozwoli na osiągnięcie przez dzieci pełnej gotowości do nauki szkolnej.

Wybrany do realizacji program to  ,,Nasze przedszkole” – autorstwa  M. Kwaśniewskiej i W Żaby- Żabińskiej. Program ten został wyróżniony w konkursie MEN i CODN. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.

Celem głównym edukacji przedszkolnej wg autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczenia. Autorki skoncentrowały treści programowe wokół form aktywności dziecka i przyporządkowały im cele szczegółowe w zakresie:

  • aktywności społecznej
  • aktywności językowej
  • aktywności poznawczej
  • aktywności artystycznej
  • aktywności ruchowej i zdrowotnej

Aby je osiągnąć dziecko uczestniczy w długofalowym i skomplikowanym procesie, w którym nabywa we własnym tempie określone kompetencje. Jak podkreślają autorki należy pozwalać dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym tempie, potrzebami, rodzajem inteligencji oraz wyzwalaniem postawy twórczej. Pozwala ona na spostrzeganie, interpretowanie i przekształcanie otaczającej rzeczywistości. Dlatego też aktywność własna dziecka powinna współwystępować z wpływem otoczenia, czyli domu rodzinnego i przedszkola. Dla harmonijnego rozwoju jednostki ważne jest, aby przedszkole zapewniało równoważne pełnienie funkcji kształcącej, wychowawczej i opiekuńczej w planowaniu i organizacji dnia przedszkolnego. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery oraz indywidualizacji pracy z dzieckiem jest warunkiem osiągnięcia sukcesu w rozwoju na tym etapie.

Treści edukacyjne zawierają zakresy tematyczne oraz szczegółowe umiejętności przewidziane dla trzech poziomów: dzieci młodszych(3-4letnich), dzieci starszych (5-6 letnich) oraz dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju. Każda z form aktywności ma też sprecyzowane oczekiwane efekty w jej zakresie, które umożliwiają dziecku osiąganie gotowości szkolnej i sukcesu w realizacji obowiązku szkolnego.