Zajęcia dodatkowe

RYTMIKA

Zajęcia prowadzone są dla wszystkich grup przedszkolnych. Dla dzieci młodszych odbywają się w poniedziałki i trwają 15-20 minut. Zajęcia dla dzieci starszych odbywają się we wtorki i trwają 30 minut. Zajęcia prowadzi  Pan Andrzej Rotmański.
Kształtowanie muzyczne dziecka odbywa się przez stosowanie wielu form:

 • zabawy ruchowe z muzyką
 • śpiewanie piosenek
 • zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające dzieci na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamika, barwa wysokości dźwięków, metrum, budowa utworu)
 • percepcja muzyki
 • gra na instrumentach

Cele umuzykalnienia w naszym przedszkolu są:

pierwszoplanowe – związane z muzycznym rozwojem dziecka
a) wzbudzanie zamiłowania do muzyki
b) kształtowanie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych
c) kształtowanie wrażliwości muzycznej i rozwijanie dyspozycji muzycznych (słuch wysokościowy, poczucie rytmu i tempa, oraz pamięci muzycznej)

drugoplanowe – ogólnowychowawcze
a) zdrowotne – zapobieganie wadom postawy, oraz kształtowanie motoryki, sprawności estetyki ruchu, dostarczanie dzieciom radości i odprężenia
b) wychowawcze – kształtowanie poczucia porządku, dokładności i dyscypliny, a także stwarzania indywidualnego wypowiadania się

ZAJĘCIA TANECZNE

Celem głównym zajęć jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

CELE OGÓLNE ZAJĘĆ:

 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
 • Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.
 • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień
 • Wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i zdrowie.
 • Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
 • Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
 • Kształtowanie ekspresji twórczej.
 • Wyzwalanie radości i optymizmu poprzez wspólne zabawy muzyczno – ruchowe i tańce integracyjne.
 • Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Zajęcia  taneczne w Naszym przedszkole prowadzone są Akademia Promocji Tańca  K.i B. Rudny

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny. Prowadzone są przez lektora Panią Marię Świderską Nauczanie języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywa się w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi, oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych.

Charakterystyka prowadzonych zajęć

 • Dominuje zabawa językowa, nauka oparta jest na ruchu, elementach reagowania ciałem.
 • Aktywność językowa dziecka jest wielostronna i współwystępuje z takimi działaniami, jak rysowanie, kolorowanie, wycinanie, naklejanie.
 • Piosenki, wierszyki i rymowanki w ciekawych aranżacjach muzycznych są nośnikiem prostych struktur zdaniowych i słownictwa.
 • W czasie lekcji mają miejsce częste zmiany aktywności oraz różnorodność bodźców podtrzymujących uwagę, a więc obraz, dźwięk, ruch – stąd przyjemność śpiewu, gier ruchowych, oglądania i kolorowania obrazków a także oglądania płyt DVD.
 • Regularne lekcje powtórzeniowe pomagają dzieciom zrozumieć treści i zadania, jakie są przed nimi stawiane, a także kształtują w dzieciach świadomość zdobytych umiejętności językowych.
 • Polecenia wydawane zarówno w języku polskim, jak i angielskim dają dzieciom tak ważne zwłaszcza w początkowym okresie nauczania poczucie bezpieczeństwa.
 • Dzieci nie są zmuszane do mówienia, jeśli same tego nie chcą, są nakłaniane do powtórzeń grupowych.
 • Bogaty materiał uzupełniający (karty obrazowe, ilustrowane karty do piosenek, postery, plakaty z naklejkami wielokrotnego użytku, karty z naklejkami i wypychankami, pacynki) wykorzystywany podczas zajęć, zapewnia prowadzenie twórczych i motywujących lekcji, gwarantuje maluchom naprawdę dobrą zabawę.
 • Zajęcia odbywają się w grupach dobranych pod względem wieku i stopnia zaawansowania.

Korzyści wynikające z wcześniejszego startu:

 • Umysły małych dzieci są niezwykle „chłonne”, dlatego uczą się one w bardzo szybkim tempie.
 • Szybko i naturalnie opanowują wymowę i poprawny akcent, przyswajają sobie język obcy nie „przenosząc akcentu” ze swojego rodzimego języka.
 • Dzieci znające języki obce są lepiej przygotowane na sprostanie przyszłym wymaganiom w szkole.
 • Nauka odbywa się poprzez zabawę, dziecko nie odczuwa presji przed koniecznością wypełnienia obowiązku.
 • Brak lęku przed popełnianiem błędów językowych i „gotowość do naśladowania” sprawiają, że dziecko nie ma żadnych oporów ani obaw w wymawianiu słówek, czy zwrotów w obcym języku.
 • Poznawany przez nie świat jest barwniejszy, bo „w dwóch językach”.
 • Dowiadując się o istnieniu innych kultur, tradycji, innych ludzi, dziecko oswaja się z odmiennością i różnorodnością- ucząc się w ten sposób tolerancji