Deklaracja dostępności serwisu Miejskie Przedszkole Nr 3

Miejskie Przedszkole Nr 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Miejskie Przedszkole Nr 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskie Przedszkole Nr 3.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-04-06. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Lubomska-Kowalska, adres poczty elektronicznej mp3@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 458 63 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Agata Lubomska-Kowalska

Adres organu odwoławczego: ul.Legionu Puławskiego 8a 24-100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: mp3@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 81 458 63 70

Dostępność architektoniczna

  1. Aby dostać się do budynku od frontu należy pokonać schody( bez dostępnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych) oraz podwójne drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Wejścia (2) do budynku przedszkola od strony placu zabaw pozbawione jest schodów. Chcąc dostać się na wysoki parter i i piętro należy pokonać podwójne schody połączone półpiętrem
  2. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na wyższy lub niższy poziom budynku należy pokonać schody.
  3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. W odległości 30 metrów od budynku przedszkola znajduje się parking miejski z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
  5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia

Dyrektor przedszkola  wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Na parkingu, przy wejściu do przedszkola są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

Inne informacje i oświadczenia

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz w związku z ryzykiem wystąpienia koronawirusa SARS-COV-2 i zapewnienia bezpieczeństwa, w przedszkolu podjęte zostały działania prewencyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej.

W związku z powyższym wejście do pomieszczeń przedszkola zostało zamknięte. 

Rodzice komunikują się z nauczycielami poprzez wspólnie ustalone komunikatory. Korespondencję oraz wszelkie zapytania i dokumenty należy  wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej na ogrodzeniu przy furtce do przedszkola, skrzynce  podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku lub  wysłać (np. w formacie pdf) na adres   e-mail przedszkola: mp3@um.pulawy.pl

W przypadku konieczności  osobistego kontaktu z pracownikami przedszkola należy umówić się na spotkanie telefonicznie. Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

 Jednakże z uwagi na bezpieczeństwo wskazane jest  ograniczenie kontaktów bezpośrednich z pracownikami na rzecz kontaktów drogą telefoniczną lub e-mailową. Kontakt telefoniczny:  81 458 63 70, e-mail mp3@um.pulawy.pl

Powrót na początek strony