Zajęcia dodatkowe

RYTMIKA
Zajęcia prowadzone są dla wszystkich grup przedszkolnych. Dla dzieci młodszych odbywają się w poniedziałki i trwają 15-20 minut. Zajęcia dla dzieci starszych odbywają się we wtorki i trwają 25 minut. Zajęcia prowadzi Pan Andrzej Rotmański.
Kształtowanie muzyczne dziecka odbywa się przez stosowanie wielu form:
• zabawy ruchowe z muzyką
• śpiewanie piosenek
• zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające dzieci na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamika, barwa wysokości dźwięków, metrum, budowa utworu)
• percepcja muzyki
• gra na instrumentach

Cele umuzykalnienia w naszym przedszkolu są:
pierwszoplanowe – związane z muzycznym rozwojem dziecka
a) wzbudzanie zamiłowania do muzyki
b) kształtowanie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych
c) kształtowanie wrażliwości muzycznej i rozwijanie dyspozycji muzycznych (słuch wysokościowy, poczucie rytmu i tempa, oraz pamięci muzycznej)
drugoplanowe – ogólnowychowawcze
a) zdrowotne – zapobieganie wadom postawy, oraz kształtowanie motoryki, sprawności estetyki ruchu, dostarczanie dzieciom radości i odprężenia
b) wychowawcze – kształtowanie poczucia porządku, dokładności i dyscypliny, a także stwarzania indywidualnego wypowiadania się

ZAJĘCIA TANECZNE
Celem głównym zajęć jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.
CELE OGÓLNE ZAJĘĆ:
• Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
• Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.
• Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień
• Wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i zdrowie.
• Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
• Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
• Kształtowanie ekspresji twórczej.
• Wyzwalanie radości i optymizmu poprzez wspólne zabawy muzyczno – ruchowe i tańce integracyjne.
• Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
Zajęcia taneczne w naszym przedszkolu prowadzone są przez

JĘZYK ANGIELSKI
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut w grupach młodszych (3-4latki) i po pół godziny w grupach starszych (5-6latki). Prowadzone są przez Panią Wiktorię Dziak. Nauczanie języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywa się w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi, oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych.
Charakterystyka prowadzonych zajęć
• Dominuje zabawa językowa, nauka oparta jest na ruchu, elementach reagowania ciałem.
• Aktywność językowa dziecka jest wielostronna i współwystępuje z takimi działaniami, jak rysowanie, kolorowanie, wycinanie, naklejanie.
• Piosenki, wierszyki i rymowanki w ciekawych aranżacjach muzycznych są nośnikiem prostych struktur zdaniowych i słownictwa.
• W czasie lekcji mają miejsce częste zmiany aktywności oraz różnorodność bodźców podtrzymujących uwagę, a więc obraz, dźwięk, ruch – stąd przyjemność śpiewu, gier ruchowych, oglądania i kolorowania obrazków a także oglądania płyt DVD.
• Regularne lekcje powtórzeniowe pomagają dzieciom zrozumieć treści i zadania, jakie są przed nimi stawiane, a także kształtują w dzieciach świadomość zdobytych umiejętności językowych.
• Polecenia wydawane zarówno w języku polskim, jak i angielskim dają dzieciom tak ważne zwłaszcza w początkowym okresie nauczania poczucie bezpieczeństwa.
• Dzieci nie są zmuszane do mówienia, jeśli same tego nie chcą, są nakłaniane do powtórzeń grupowych.
• Bogaty materiał uzupełniający (karty obrazowe, ilustrowane karty do piosenek, postery, plakaty z naklejkami wielokrotnego użytku, karty z naklejkami i wypychankami, pacynki) wykorzystywany podczas zajęć, zapewnia prowadzenie twórczych i motywujących lekcji, gwarantuje maluchom naprawdę dobrą zabawę.
• Zajęcia odbywają się w grupach dobranych pod względem wieku i stopnia zaawansowania.
Korzyści wynikające z wcześniejszego startu:
• Umysły małych dzieci są niezwykle „chłonne”, dlatego uczą się one w bardzo szybkim tempie.
• Szybko i naturalnie opanowują wymowę i poprawny akcent, przyswajają sobie język obcy nie „przenosząc akcentu” ze swojego rodzimego języka.
• Dzieci znające języki obce są lepiej przygotowane na sprostanie przyszłym wymaganiom w szkole.
• Nauka odbywa się poprzez zabawę, dziecko nie odczuwa presji przed koniecznością wypełnienia obowiązku.
• Brak lęku przed popełnianiem błędów językowych i „gotowość do naśladowania” sprawiają, że dziecko nie ma żadnych oporów ani obaw w wymawianiu słówek, czy zwrotów w obcym języku.
• Poznawany przez nie świat jest barwniejszy, bo „w dwóch językach”.
• Dowiadując się o istnieniu innych kultur, tradycji, innych ludzi, dziecko oswaja się z odmiennością i różnorodnością- ucząc się w ten sposób tolerancji

RELIGIA
W przedszkolach publicznych zajęcia religii organizowane są w ramach planu zajęć przedszkolnych na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).
Przedszkole ma obowiązek zorganizowania zajęć religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków.
Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.
Nauka religii w przedszkolach realizowana jest w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo W naszym przedszkolu prowadzi je Pani A. Przeździecka. Zajęcia odbywają się także w grupach łączonych.

Miejskie Przedszkole nr 3

24 - 100 Puławy

ul. Legionu Puławskiego 8A

NIP: 7162368691

Regon: 431189506

Dyrektor (81) 458 63 70

Wicedyrektor (81) 458 63 72

Referent (81) 458 63 71

Powrót na początek strony