Regulamin rady rodziców

Regulamin Rady Rodziców

w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Puławach

 

Na podstawie art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

I. Nazwa reprezentacji rodziców

Reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola przyjmuje nazwę Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 3 w Puławach.

II. Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
 2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
 • organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagana i realizacji celów i zadań statutowych przedszkola,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka.
 • Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora. Wybory do komisji konkursowej odbywają się według procedury ,która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu
 • Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
 • Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 • Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego.
 1. Prezydium Rady Rodziców spośród członków Rady może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.
 2. Kadencja Rady Rodziców trwa od 1 września do 30 września następnego roku.

III. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

 1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
 2. Uchwały są protokołowane przez sekretarza prezydium Rady Rodziców.

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do grupowych rad rodziców i do Rady Rodziców

 Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 • Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w tajnych wyborach w każdym roku szkolnym.
 • Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
 • W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 • Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 • Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 • Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 • W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 • Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.
 • Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

 • Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 • Przedstawicielem Rady Rodziców jest przewodniczący rady oddziałowej wybrany na pierwszym zebraniu rodziców.
 • Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 • W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 • Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 • Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 • W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 • Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

V. Struktura Rady Rodziców

 1. W skład Rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzą:
 • przewodniczący,
 • zastępcy przewodniczącego,
 • skarbnik,
 • sekretarz,
 • członkowie – przedstawiciele wszystkich oddziałów.

3. Kadencja Prezydium trwa rok.

4. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.

5. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym momencie na wniosek trzech członków Rady Rodziców lub Dyrektora.
 3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.
 4. Zebrania rodziców poszczególnych grup mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców lub wychowawcy.
 5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
 • wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 • sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
 • informacja Dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
 • plenarna dyskusja programowa,
 • wolne głosy i wnioski,
 • wybory nowych organów Rady Rodziców.

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
 • ze składek rodziców,
 • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,
 • innych
 1. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności przedszkola.
 2. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców.
 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców.
 4. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele:
 • dofinansowanie imprez i zabaw,
 • sfinansowanie niektórych zajęć ponadprogramowych,
 • zakup środków dydaktycznych,
 • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
 • inne uzasadnione cele.
 1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza referenta przedszkola.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
 2. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.
 3. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.

 

 


Załącznik nr 1

PROCEDURA WYŁANIANIA KANDYDATA RADY RODZICÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ W SPRAWIE WYBORU DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 1. Rada Rodziców wybiera na walnym zebraniu RR swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na kandydata na dyrektora szkoły.
 2. Walne zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły. O terminie, miejscu i celu spotkania powiadamia wszystkich członków Rady Rodziców.
 3. Prowadzenie walnego zebrania dotyczącego wytypowania składu komisji konkursowej powierza się osobie, która nie zamierza przystąpić do konkursu.
 4. Wyboru przedstawicieli do składu w/w komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym lub tajnym – zgodnie z decyzja Rady Rodziców.
 5. Po wyłonieniu kandydatów do składu komisji, RR przedkłada w Wydziale Oświaty w terminie podanym w odrębnym piśmie następujące dokumenty:
 • wyciąg z regulaminu działalności Rady Rodziców dotyczący wyboru przedstawicieli do składu komisji konkursowej
 • uchwały Rady Rodziców w sprawie wyboru przedstawiciela do składu komisji konkursowej,
 • zawiadomienia członków Rady Rodziców o miejscu, terminie i celu spotkania – oświadczenie pisemne dyrektora o sposobie zawiadomienia,
 • protokół z walnego zebrania wraz z listą obecności .

6. Wyciągi z regulaminu, protokół z posiedzenia i uchwały powinny być przedstawione i potwierdzone ze zgodność z oryginałem.

Miejskie Przedszkole nr 3

24 - 100 Puławy

ul. Legionu Puławskiego 8A

NIP: 7162368691

Regon: 431189506

Dyrektor (81) 458 63 70

Wicedyrektor (81) 458 63 72

Referent (81) 458 63 71

Powrót na początek strony