Wyżywienie

Regulamin korzystania z wyżywienia w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Puławach.

§ 1.

 1. Z wyżywienia z Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Puławach mogą korzystać wszystkie dzieci korzystające z usług placówki.
 2. Korzystanie z wyżywienia polega na zapewnieniu dzieciom trzech posiłków dziennie: śniadania, obiadu i podwieczorku.
 3. Udostępnienie posiłku odbywa się w salach, w których prowadzone są zajęcia z dziećmi,
  w specjalnie do tego wydzielonej części.
 4. Obowiązują następujące godziny spożywania posiłków: śniadanie – pomiędzy godziną 8.30 a 9.00; obiad – pomiędzy godzinami 11.30 a 12.00; podwieczorek – po godzinie 13.45
 5. Jadłospis na dany tydzień umieszczany jest  na tablicy ogłoszeń,  w systemie iPrzedszkole)
 6. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

§ 2.

 1. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Puławach zobowiązani są zgłosić korzystanie z posiłków w chwili rekrutacji do przedszkola, jednak nie później, niż w pierwszym dniu zajęć w danym roku szkolnym. W przypadku zgłoszenia korzystania z posiłków w późniejszym okresie – korzystanie przez dziecko z posiłków odbywało się będzie od następnego dnia po zgłoszeniu.
 2. Korzystanie z posiłków dotyczy wszystkich trzech posiłków dziennie.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w placówce rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi, Intendentowi lub wychowawcy grupy najpóźniej do godziny 8.30.

§ 3.

 1. Dzienna stawka za korzystanie przez dziecko z wyżywienia stanowi równowartość kosztów surowca niezbędnego do przygotowania posiłków.
 2. Wysokość dziennej stawki za korzystanie z wyżywienia ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole i podaje do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej przedszkola.
 3. Wysokość opłaty, jaką uiścić winien rodzic / opiekun prawny dziecka za wyżywienie w danym miesiącu stanowi iloczyn liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu oraz kwoty dziennej stawki za wyżywienie.
 4. Rodzic zobowiązany jest do uzyskania informacji o wysokości opłaty miesięcznej za miesiąc poprzedni poprzez zalogowanie się w systemie iPrzedszkolelub odebrania jej bezpośrednio w placówce – w terminie do dnia 5 bieżącego miesiąca (nawet w  przypadku nieobecności dziecka) i uregulowania opłat do 10 dnia tego miesiąca (np. opłatę za miesiąc wrzesień należy uregulować do 10 października).W przypadku, gdy dziesiąty dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy — opłaty winny zostać uiszczone najpóźniej w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dziesiątym dniu miesiąca.
 5. Rodzic/opiekun prawny w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola składa na piśmie oświadczenie, iż będzie uzyskiwał wiedzę o wysokości opłat należnych za miesiąc poprzedni poprzez zalogowanie w systemie iPrzedszkole w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko uczęszczało do placówki oraz oświadczenie, iż uiści należność za pobyt dziecka w przedszkolu do dnia 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko uczęszczało do placówki. Treść oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (dla każdego dziecka osobno).
 6. W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny uzyskuje informacje o wysokości opłaty miesięcznej bezpośrednio w placówce jest zobowiązany do własnoręcznego potwierdzenia Dyrektorowi przedszkola faktu uzyskania informacji o wysokości opłaty miesięcznej za wyżywienie.
 7. Od nieterminowych opłat będą naliczone odsetki podatkowe jak od zaległości podatkowych od pierwszego dnia następującego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie.
 8. Opłaty, o których mowa w powyższych paragrafach uiszczane są przez rodziców / opiekunów prawnych bezpośrednio do kasy w przedszkolu albo na rachunek bankowy przedszkola. W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka ,  grupę do której dziecko uczęszcza oraz miesiąc kalendarzowy, za który dokonuje się wpłaty.
 9. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.).
 10. W przypadku wystąpienia nadpłaty, będzie ona zwracana na konto z którego dokonano płatności za dziecko.

Oświadczenie

Podpisane oświadczenie należy złożyć u  wychowawcy grupy najpóźniej do 07.09.2018 r.

Miejskie Przedszkole nr 3

24 - 100 Puławy

ul. Legionu Puławskiego 8A

NIP: 7162368691

Regon: 431189506

Dyrektor (81) 458 63 70

Wicedyrektor (81) 458 63 72

Referent (81) 458 63 71

Powrót na początek strony